O projekcie

 

Projekt "Młodzi, Aktywni, Wykształceni!” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób (36 Kobiet, 24 Mężczyzn) młodych do 29 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami z woj. Podkarpackiego do 30.06.2020 r. poprzez przekwalifikowanie, uzyskanie doświadczenia zawodowego oraz podjęcie zatrudnienia.

 

Szczególnie zapraszamy:

  • Kobiety
  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Osoby zamieszkujące średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg,

 

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

 

Teren realizacji projektu: województwo Podkarpackie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

- Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 42 osoby

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Script logo